Työnhaussa nais- tai miesloppuinen tehtävänimike saattaa vaikuttaa siihen, ketkä paikkaa hakevat.

21.11.2019
Yhteiskunta ja osallisuus

Kielellä on väliä

Kieli muuttaa maailmaa, käsityksiä, ajattelua ja lopulta myös ihmisten toimintaa. 

Jokainen käytetty sana, termi ja käsite synnyttävät eri ihmisissä erilaisia tulkintoja ja tuovat mieleen erilaisia mielleyhtymiä riippuen siitä, missä yhteydessä niitä käytetään.  Lisäksi ne muokkaavat ihmisten ajattelua, mielikuvia ja asenteita. Siksi ei olekaan yhdentekevää, miten kieltä käytetään.

Kieli muokkaa käsityksiämme myös sukupuolesta. Mies- ja naissukupuoliin viittaavat ammattinimikkeet kertovat sukupuolirooleista ja sukupuolten asemasta yhteiskunnassa. Siten mies-päätteiset ammattinimikkeet saattavat vahvistaa mielikuvaa siitä, että kyseisessä ammatissa toimiva työntekijä on mies ja samalla viestiä lapsille ja nuorille, miten tietyt tehtävät soveltuvat paremmin miehille ja toiset naisille.

– Sukupuolipainotteinen nimike ohjaa nuoren ammatinvalintaa, ja työnhaussa nais- tai miesloppuinen tehtävänimike saattaa vaikuttaa siihen, ketkä paikkaa hakevat, työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen SAK:sta sanoo.

Ammattinimikkeet ovat syntyneet aikojen kuluessa ja kertovat historiasta ja kyseisen työn sukupuolittuneisuudesta ja arvostuksesta. Työnantajien ja palkansaajien keskusjärjestöt antoivat vuonna 2011 suosituksen työehtosopimusten sukupuolivaikutusten arvioinnista ja sukupuolileimallisten ammattinimikkeiden vaihtamisesta neutraaleiksi.  Monilla aloilla sukupuolittuneet ammattinimikkeet onkin jo muutettu.

– Ammattinimikkeille löytyy yleensä hyvä vaihtoehto ilman, että vain vaihdetaan mies tai nais-sana henkilöksi, sillä näistä tulee usein keinotekoisia. Parempi vaihtoehto on kuvaava termi itse työstä, esimerkiksi putkimies voi olla lvi-asentaja.

LUOTTARI, LUOTTIS, LUOTETTU

Työmaailmasta löytyy sana, jolle on vaikea löytää korvaajaa. Luottamusmies-sanan tilalle on ehdotettu muun muassa luottamushenkilöä, mutta tällöin on vaarana heidän sekoittumisensa kuntien ja seurakuntien päättävissä elimissä oleviin luottamushenkilöihin.

Luottamusmies on vakiintunut termi työehtosopimuksissa ja myös työlainsäädännössä käytetään sitä sanaa. Työehtosopimusten ja lainsäädännön luottamusmiestermit ovat kytköksissä toisiinsa.

– Lisäksi monissa SAK:laisissa liitoissa luottamushenkilö-sana on jo käytössä ja se kattaa kaikki henkilöstön edustajat, myös työsuojeluvaltuutetut.

Mironen tietää, että joissain talokohtaisissa sopimuksissa on päädytty käyttämään luottamushenkilö-termiä ja näin neuvotteluiden alla se saattaa olla joidenkin liittojen agendalla.

– Toisaalta moni kokee, että luottamusmies on sanana neutraali titteli, vaikka siinä se mies -pääte onkin.

KESKUSTELUA PITÄÄ KÄYDÄ

TSL:stä hankekeskuksen päällikkö Mervi Ylitalo kertoo, että myös TSL:ssä eri hankkeiden ohjausryhmissä on käyty keskustelua luottamusmies-sanan käytöstä. Työelämähankkeissa yhteistyökumppaneina ja sidosryhminä ammattiliitot ja luottamusmiehet ovat tärkeitä kontakteja työpaikoille.

– Emme voi synnyttää uutta käsitettä tai termiä ja alkaa käyttämään sitä, sillä sitä ei ymmärrettäisi ja tunnettaisi, eikä sitä osattaisi yhdistää sopimuksissa määriteltyihin luottamusmiehiin ja siihen asemaan, joka heillä on.  Jos haluamme, että julkaisumme tai oppaamme sisältö otetaan vastaan, meidän pitää huolellisesti valita käytetyt termit. Niin kauan kuin luottamusmies-termi on käytössä sopimuksissa, myös meidän täytyy käyttää sitä, jotta viesteillämme on vaikuttavuutta, ja jotta pystymme edistämään asioita.

Ylitalo muistuttaa, että olemme tottuneet luottamusmies-sanaan ja miten kyseisellä sanalla on voimaa. Myös luottamusmiesjärjestelmä on itsessään vakiintunut käsite.

–  On kuitenkin hyvä, että keskustelua käydään ja uskon, että jossain vaiheessa sana tulee muuttumaan, mutta se vie aikaa. Ja toisaalta jos emme puhu tai käy keskustelua siitä, mikään ei muutu itsestään.

Natasha Petrell
Kuva: Istockphoto

Lue myös

15.12.2023
Yhteiskunta ja osallisuus

Talouspolitiikkaa ohjaavat ideologiat